مقایسه

مقایسه ارنجر ورک استیشن های یاماها

نویسنده : ERTEASH 12 شهریور 1402 1893 بازدید 2 نظر

   لیست مقایسه تمام مدل ارنجر ورک استیشن های قادر به دریافت سمپل برند یاماها


 نکات مهم :

در تمام مدل های زیر قابلیت ساخت و ویرایش ریتم، صدا، مولتی پد و آهنگ بهمراه حافظه ذخیره آنها و همچنین قابلیت ربع پرده وجود دارد. اما جزئیات این موارد در هر مدل ممکن است متفاوت باشد.

اگر مورد اشتباه یا مبهمی در مشخصات هر مدل مشاهده کردید، ممنون میشویم در پایین همین صفحه کامنت بگذارید تا اصلاح یا توضیح بدهیم.


 
 
آخرین تاریخ بروزرسانی : 06-02-1403

  

 
PSR-8000 : 1997

Voice : 261+480XG + DrumKit : 13

Sample Memory Max : 16 MB

Sample Menu : Start/Loop/End/Wav Import/Wav Export

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : FDD

USB/MIDI : NO

Audio Record : NO + Audio Player: NO

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key + Aftertouch

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : YES

Iranian Content Support : 15%

 

 

 
PSR-9000 : 1999

Voice : 331+480XG + DrumKit : 16

Sample Memory Max : 64 MB

Sample Menu : Start/Loop/End/Wav Import/Wav Export

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : FDD + HDD

USB/MIDI : NO

Audio Record : NO + Audio Player: NO

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key + Aftertouch

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : YES

Iranian Content Support : 20%

 

 
9000pro : 2000

Voice : 342+480XG + DrumKit : 26

Sample Memory Max : 64 MB

Sample Menu : Start/Loop/End/Wav Import/Wav Export

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : FDD+SCSI+HDD

USB/MIDI : NO

Audio Record : NO + Audio Player: NO

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 76 Touch Key + Aftertouch

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : NO

Iranian Content Support : 22%

 

 

 
TYROS : 2002

Voice : 413+480XG+256GM2 + DrumKit : 36

 (Internal User Memory) Sample Memory Max : 3 MB

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : FDD

USB/MIDI : Yes

Audio Record : NO + Audio Player: NO

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key + Aftertouch

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : YES

Iranian Content Support : 24%

 

 
 
Tyros2 : 2005

Voice : 514+480XG+256GM2+GS + DrumKit : 28

Sample Memory : 128 ~ 1024 MB

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : USB Device + HDD

USB/MIDI : YES

(HDD Audio Studio) Audio Record : YES + Audio Player: YES

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key + Aftertouch

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : NO

Iranian Content Support : 55%

 

 

 
Tyros3 : 2008

Voice : 769+480XG+256GM2+GS + DrumKit : 35

Sample Memory : 128 ~ 1024 MB

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : USB Device + HDD

USB/MIDI : YES

(HDD Audio Studio) Audio Record : YES + Audio Player: YES

Slider Control : YES + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key + Aftertouch

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : NO

Iranian Content Support : 62%

 

 
Tyros4 : 2010

Voice : 1023+480XG+256GM2+GS + DrumKit : 44

Sample Memory : 512 ~ 2048 MB

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : USB Device + HDD

USB/MIDI : YES

(HDD Audio Studio) Audio Record : YES + Audio Player: YES

Slider Control : YES + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key + Aftertouch

Legato : NO + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : NO

Iranian Content Support : 62%

 

 
PSR-S650 : 2011

Voice : 357+480XG+GM/GM2/GS + DrumKit : 28

Expansion WAV Memory : 16 MB

Microphone Input : NO + Vocal Harmony : NO

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : NO + Audio Player: NO

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 30%

 
 
PSR-A2000 : 2011

Voice : 565+480XG+GM2+GS + DrumKit : 33

Expansion WAV Memory : 64 MB

Microphone Input : NO + Vocal Harmony : NO

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 65%

 

 
PSR-S750 : 2012

Voice : 678+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 28

Expansion WAV Memory : 64 MB

Microphone Input : NO + Vocal Harmony : NO

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YSE

Audio Record : YES + Audio Player: YES

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 52%

 

 
PSR-S950 : 2012

Voice : 786+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 33

Expansion WAV Memory : 64 MB

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : NO + Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 55%

 

 
Tyros5 : 2013

Voice : 1279+480XG+256GM2+GS + DrumKit : 37

Expansion WAV Memory : 512 ~ 2048 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : USR Device + HDD

USB/MIDI : NO

(HDD Audio Studio) Audio Record : YSE+ Audio Player: YES

Slider Control : YSE + Knob Control : NO

Assignable Buttom : NO

Keyboard : 61 & 76 Touch Key + Aftertouch

Legato : NO + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : NO

Iranian Content Support : 75%

 
 
PSR-S670 : 2014

Voice : 416+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 34

Expansion WAV Memory : 64 MB

Microphone Input : NO + Vocal Harmony : NO

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES 

Slider Control : NO + Knob Control : YES

Assignable Buttom : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 70%

 

 
PSR-S770 : 2015

Voice : 830+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 36

Expansion WAV Memory : 160 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : NO

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES 

Slider Control : NO + Knob Control : YES 

Assignable Buttom : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 83%

 

 
PSR-S970 : 2015

Voice : 959+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 41

Expansion WAV Memory : 512 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES 

Slider Control : NO + Knob Control : YES 

Assignable Buttom : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 90%

 

 
PSR-A3000 : 2015

 Voice : 997+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 58

Expansion WAV Memory : 512 MB 

Microphone Input : NO + Vocal Harmony : NO

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES 

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Assignable Buttom : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : YES  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 95%

 
 
PSR-S775 : 2018

Voice : 930+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 50

 Expansion WAV Memory : 300 MB

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : NO

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YSE + Audio Player: YSE

Slider Control : NO + Knob Control : YES

Assignable Buttom : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : YES  Poly/MonoYES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 87%

 

 
PSR-S975 : 2018

Voice : 1090+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 55

Expansion WAV Memory : 760 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES

Slider Control : NO + Knob Control : YES

Assignable Buttom : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : YES Poly/MonoYES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 95%

 

 
Genos : 2018

Voice : 1652+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 58

Expansion WAV Memory : 3000 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : 3xUSB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES

Slider Control : YES + Knob Control : YES

Assignable Buttom : YES

Keyboard : 76 Touch Key + Aftertouch

Legato : YES Poly/MonoYES

Upper Part : 3

Speaker : NO , Bluetooth : NO

Iranian Content Support : 95%

 

 
SX700 : 2019

Voice : 986+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 41

Expansion WAV Memory : 400 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : NO

External Memory : 2xUSB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES 

Slider Control : NO + Knob Control : YES 

Assignable Buttom : YES

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : YES + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : YES , Bluetooth : NO

Iranian Content Support : 95%

 
 
SX900 : 2019

Voice : 1337+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 56

Expansion WAV Memory : 1024 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : 2xUSB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES 

Slider Control : NO + Knob Control : YES 

Assignable Buttom : YES

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : YES + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : YES , Bluetooth : YES

Iranian Content Support : 95%

 

 
SX600 : 2020

Voice : 850+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 43

Expansion WAV Memory : 100 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : NO

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES 

Slider Control : NO + Knob Control : YES 

Assignable Buttom : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : YES + Poly/Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES , Bluetooth : NO

Iranian Content Support : 85%

 

 

 
A5000 : 2021

Voice : 1161+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 86

Expansion WAV Memory : 1024 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : NO

External Memory : 2xUSB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES 

Slider Control : NO + Knob Control : YES 

Assignable Buttom : YES Assignable Joysticks : YES

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : YES + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : YES , Bluetooth : NO

Iranian Content Support : 100%

 

 

 
Genos2 : 2023

Voice : 1991+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 75

Expansion WAV Memory : 3000 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : 3xUSB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES 

Slider Control : YES + Knob Control : YES 

Assignable Buttom : YES Assignable Joysticks : YES

Keyboard : 76 Touch Key

Legato : YES + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : No , Bluetooth : YES

Iranian Content Support : 100%

 

 

ارسال دیدگاه :

دیدگاهها :
علی مکی 25 آذر 1402 2

درودبرشما،جناب بهرنگ خان خوبید،بینهایت ممنون اززحماتتون،شرکت یاماها بابت زحماتتون بسیار بسیار بینهایتبشا و زحماتتون مدیونه،،لطفا پک های بیشتری برای کیبورد مُدایکس،و مونتیج ها زحمت بکشید درست کنید واقعا این کیبوردها یجیز دیگن،درآخر بگم که تمام نوازنده ها چشم وامیدشون بشماست،انشالله بتونیم بابت تمام وقت و هزینه هایی که بابت دوستان متحمل شده اید رو جبرانش کنیم ،،موفق بلشیدوهمواره سلامت🙏❤

مازیار 10 مهر 1402 1

استاد این ارنجر برای ریتم هاش پاساژ نداره؟؟؟

ERTEASH 10 مهر 1402 1

دستگاه EA7 روی هر واریشون یک پاساژ "fiil-iin" داره ، دقیقا همچون باقی ارنجر ورک استیشن ها

Saeedloo 09 مهر 1402 2

یک دسنگاه کوچک و سبک با امکانات کامل مجلسی. صداسازی حرفه ای. ریتمسازی. ربع پرده. سمپل مستقبم. اورینتال. لگاتو و...عالی

Vahid 22 شهریور 1402 6

بسیار جالب بود

artlink 31 تیر 1402 4

امکانات صداسازی این دستگاه در حد یک سینت متوسط کامل هست. ممنون

آرزو 26 تیر 1402 11

ممنون از مجموعه خوب ارتعاش. این دستگاه را بهمراه آموزش از شما خریدم و بسیار راضی هستم.