دموهای BX2-S670


 نمونه صوتی BX2 :

  (مخصوص S670)

 لطفا با هدفون گوش کنید.

  6,8Pop-1   6,8Ravi
 Mahali3  6,8Dubstep
 Navazesh 6,8Studio
 Motrebi Zendegi
 Yaram Ey Yar Vole Vole
Kavir  Halqe Talay
Bandari3