متصل به میز - مشکی

متصل به میز - مشکی

متصل به میز - سفید

متصل به میز - سفید

پنل پشت - مشکی

پنل پشت - مشکی

پنل چوبی کناره ها - ارتفاع کلاوی

پنل چوبی کناره ها - ارتفاع کلاوی

تنظیمات اتاق پیانو

تنظیمات اتاق پیانو

تنظیمات منو 2 میکروفون

تنظیمات منو 2 میکروفون

تنظیمات منو 1 میکروفون

تنظیمات منو 1 میکروفون