نصب به سمت راست کیبورد

نصب به سمت راست کیبورد

نصب به سمت چپ کیبورد

نصب به سمت چپ کیبورد

پشت بلنگوی سوروند

پشت بلنگوی سوروند

در حالت استفاده

در حالت استفاده

پشت اسپیکرها

پشت اسپیکرها

پشت و زیر بلندگوی بالا

پشت و زیر بلندگوی بالا