داخل نرم افزار YEM

داخل نرم افزار YEM

ساختار دقیق و شبیه سازی هر سمپل روی کلاوی ها

ساختار دقیق و شبیه سازی هر سمپل روی کلاوی ها

ساختار دقیق در تنظیم سمپل ها مشابه اصلی

ساختار دقیق در تنظیم سمپل ها مشابه اصلی

Logo

Logo

داخل کیبورد - نسخه 1.4

داخل کیبورد - نسخه 1.4