تاریخچه ارنجرهای یاماها


تاریخچه ارنجر کیبوردهای یاماها در ایران


History Yamaha arranger keyboards

   Oriental  
  Wave Importer & Sampler  
  Expansion Instaler  
 سال تولید 
                        مدل                         
1986
psr11 - psr21 - psr6300
1987
psr12 - psr22 - psr32 - psr80 - psr90
1988
psr6 - psr16 - psr36
1989
psr27 - psr37 - psr47 - psr2500 - psr3500 - psr4500
1990
psr2 - psr18 - psr28 - psr38 - psr48 - psr4600 - psr62
1991
psr31 - psr100 - psr200 - psr400 - psr500 - psr6700 - psr64
1992
psr-SQ16 - psr150 - psr600 - psr75 - psr5700
1993
psr110 - psr210 - psr300 - psr310 - psr410 - psr1700 - psr2700
1994
psr6000
1995
psr185 - psr320 - psr420 - psr520 - psr620 - psr77 - psr7000 - A3
1996
psr78 - psr190 - psr220 - psr230
1997
par130 - psr330 - psr530 - psr630 - psr730 - psr8000
1998
psr195 - psr225 - psr79 - D1
1999
psr240 - psr270 - psr340 - psr540 - psr640 - psr740 - psr9000
2000
psr160 - psr260 - psr180 - GX76 - 9000pro
2001
psr170 - psr225gm - psr262 - psr282 - psr350 - psr550 - psr1000 - psr2000
2002
psr125 - psr202 - psr290 - psr292 - A1000 - TYROS
2003
psr172 - psr273 - psr275 - psr1100 - psr2100 - K1
2004
psr175 - psr293 - psr295 - psr450 - psr1500 - psr3000
2005
E203 - E303 - A300 - Tyros2
2006
S500
2007
S700 - S900 - E313 - E213 - OR700
2008
E413 - S550 - Tyros3
2009
E323 - E223 - S710 - S910
2010
E233 - E333 - E420 - E423 - Tyros4
2011
E433 - S650 - A2000
2012
S750 - S950
2013
E443 - Tyros5 
2014
E253 - E353 - S670 - EW300
2015
 E453 - EW400 - S770 - S970 - A3000
2016
A350 - E363 - E263 - EW310
2017
 
2018
Genos - S775 - S975 - E463 - EW410
2019
SX700SX900
 2020
SX600
2021
  E273 - E373A5000
2022
E473 - EW425

اشتراک گذاری در تلگرام