مقایسه

آشنایی با همه ارنجر سمپلرهای یاماها

نویسنده : ERTEASH 12 شهریور 1402 472 بازدید 1 نظر

   لیست مقایسه تمام مدل ارنجر ورک استیشن های قادر به دریافت سمپل برند یاماها


 نکات مهم :

در تمام مدل های زیر قابلیت ساخت و ویرایش ریتم، صدا، مولتی پد و آهنگ بهمراه حافظه ذخیره آنها و همچنین قابلیت ربع پرده وجود دارد. اما جزئیات این موارد در هر مدل ممکن است متفاوت باشد.

اگر مورد اشتباه یا مبهمی در مشخصات هر مدل مشاهده کردید، ممنون میشویم در پایین همین صفحه کامنت بگذارید تا اصلاح یا توضیح بدهیم.


 
 

  

 
PSR-8000 : 1997

Voice : 261+480XG + DrumKit : 13

Sample Memory Max : 16 MB

Sample Menu : Start/Loop/End/Wav Import/Wav Export

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : FDD

USB/MIDI : NO

Audio Record : NO + Audio Player: NO

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key + Aftertouch

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : YES

Iranian Content Support : 15%

 

 

 
PSR-9000 : 1999

Voice : 331+480XG + DrumKit : 16

Sample Memory Max : 64 MB

Sample Menu : Start/Loop/End/Wav Import/Wav Export

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : FDD + HDD

USB/MIDI : NO

Audio Record : NO + Audio Player: NO

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key + Aftertouch

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : YES

Iranian Content Support : 20%

 

 
9000pro : 2000

Voice : 342+480XG + DrumKit : 26

Sample Memory Max : 64 MB

Sample Menu : Start/Loop/End/Wav Import/Wav Export

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : FDD+SCSI+HDD

USB/MIDI : NO

Audio Record : NO + Audio Player: NO

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 76 Touch Key + Aftertouch

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : NO

Iranian Content Support : 22%

 

 

 
TYROS : 2002

Voice : 413+480XG+256GM2 + DrumKit : 36

 (Internal User Memory) Sample Memory Max : 3 MB

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : FDD

USB/MIDI : Yes

Audio Record : NO + Audio Player: NO

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key + Aftertouch

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : YES

Iranian Content Support : 24%

 

 
 
Tyros2 : 2005

Voice : 514+480XG+256GM2+GS + DrumKit : 28

Sample Memory : 128 ~ 1024 MB

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : USB Device + HDD

USB/MIDI : YES

(HDD Audio Studio) Audio Record : YES + Audio Player: YES

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key + Aftertouch

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : NO

Iranian Content Support : 55%

 

 

 
Tyros3 : 2008

Voice : 769+480XG+256GM2+GS + DrumKit : 35

Sample Memory : 128 ~ 1024 MB

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : USB Device + HDD

USB/MIDI : YES

(HDD Audio Studio) Audio Record : YES + Audio Player: YES

Slider Control : YES + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key + Aftertouch

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : NO

Iranian Content Support : 62%

 

 
Tyros4 : 2010

Voice : 1023+480XG+256GM2+GS + DrumKit : 44

Sample Memory : 512 ~ 2048 MB

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : USB Device + HDD

USB/MIDI : YES

(HDD Audio Studio) Audio Record : YES + Audio Player: YES

Slider Control : YES + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key + Aftertouch

Legato : NO + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : NO

Iranian Content Support : 62%

 

 
PSR-S650 : 2011

Voice : 357+480XG+GM/GM2/GS + DrumKit : 28

Expansion WAV Memory : 16 MB

Microphone Input : NO + Vocal Harmony : NO

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : NO + Audio Player: NO

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 30%

 
 
PSR-A2000 : 2011

Voice : 565+480XG+GM2+GS + DrumKit : 33

Expansion WAV Memory : 64 MB

Microphone Input : NO + Vocal Harmony : NO

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 65%

 

 
PSR-S750 : 2012

Voice : 678+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 28

Expansion WAV Memory : 64 MB

Microphone Input : NO + Vocal Harmony : NO

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YSE

Audio Record : YES + Audio Player: YES

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 52%

 

 
PSR-S950 : 2012

Voice : 786+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 33

Expansion WAV Memory : 64 MB

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : NO + Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 55%

 

 
Tyros5 : 2013

Voice : 1279+480XG+256GM2+GS + DrumKit : 37

Expansion WAV Memory : 512 ~ 2048 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : USR Device + HDD

USB/MIDI : NO

(HDD Audio Studio) Audio Record : YSE+ Audio Player: YES

Slider Control : YSE + Knob Control : NO

Assignable Buttom : NO

Keyboard : 61 & 76 Touch Key + Aftertouch

Legato : NO + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : NO

Iranian Content Support : 75%

 
 
PSR-S670 : 2014

Voice : 416+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 34

Expansion WAV Memory : 64 MB

Microphone Input : NO + Vocal Harmony : NO

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES 

Slider Control : NO + Knob Control : YES

Assignable Buttom : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 70%

 

 
PSR-S770 : 2015

Voice : 830+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 36

Expansion WAV Memory : 160 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : NO

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES 

Slider Control : NO + Knob Control : YES 

Assignable Buttom : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 83%

 

 
PSR-S970 : 2015

Voice : 959+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 41

Expansion WAV Memory : 512 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES 

Slider Control : NO + Knob Control : YES 

Assignable Buttom : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : NO  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 90%

 

 
PSR-A3000 : 2015

 Voice : 997+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 58

Expansion WAV Memory : 512 MB 

Microphone Input : NO + Vocal Harmony : NO

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES 

Slider Control : NO + Knob Control : NO

Assignable Buttom : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : YES  + Poly/Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 95%

 
 
PSR-S775 : 2018

Voice : 930+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 50

 Expansion WAV Memory : 300 MB

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : NO

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YSE + Audio Player: YSE

Slider Control : NO + Knob Control : YES

Assignable Buttom : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : YES  Poly/MonoYES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 87%

 

 
PSR-S975 : 2018

Voice : 1090+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 55

Expansion WAV Memory : 760 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES

Slider Control : NO + Knob Control : YES

Assignable Buttom : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : YES Poly/MonoYES

Upper Part : 2

Speaker : YES

Iranian Content Support : 95%

 

 
Genos : 2018

Voice : 1652+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 58

Expansion WAV Memory : 3000 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : 3xUSB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES

Slider Control : YES + Knob Control : YES

Assignable Buttom : YES

Keyboard : 76 Touch Key + Aftertouch

Legato : YES Poly/MonoYES

Upper Part : 3

Speaker : NO , Bluetooth : NO

Iranian Content Support : 95%

 

 
SX700 : 2019

Voice : 986+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 41

Expansion WAV Memory : 400 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : NO

External Memory : 2xUSB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES 

Slider Control : NO + Knob Control : YES 

Assignable Buttom : YES

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : YES + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : YES , Bluetooth : NO

Iranian Content Support : 95%

 
 
SX900 : 2019

Voice : 1337+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 56

Expansion WAV Memory : 1024 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : YES

External Memory : 2xUSB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES 

Slider Control : NO + Knob Control : YES 

Assignable Buttom : YES

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : YES + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : YES , Bluetooth : YES

Iranian Content Support : 95%

 

 
SX600 : 2020

Voice : 850+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 43

Expansion WAV Memory : 100 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : NO

External Memory : USB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES 

Slider Control : NO + Knob Control : YES 

Assignable Buttom : NO

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : YES + Poly/Mono : YES

Upper Part : 2

Speaker : YES , Bluetooth : NO

Iranian Content Support : 85%

 

 

 
A5000 : 2021

Voice : 1161+480XG+GM+GM2+GS + DrumKit : 86

Expansion WAV Memory : 1024 MB 

Microphone Input : YES + Vocal Harmony : NO

External Memory : 2xUSB Device

USB/MIDI : YES

Audio Record : YES + Audio Player: YES 

Slider Control : NO + Knob Control : YES 

Assignable Buttom : YES Assignable Joysticks : YES

Keyboard : 61 Touch Key

Legato : YES + Poly/Mono : YES

Upper Part : 3

Speaker : YES , Bluetooth : NO

Iranian Content Support : 100%

 

 

ارسال دیدگاه :

دیدگاهها :
Vahid 22 شهریور 1402 3

بسیار جالب بود

artlink 31 تیر 1402 1

امکانات صداسازی این دستگاه در حد یک سینت متوسط کامل هست. ممنون

آرزو 26 تیر 1402 6

ممنون از مجموعه خوب ارتعاش. این دستگاه را بهمراه آموزش از شما خریدم و بسیار راضی هستم.